80SM Series


性能数据


型号极对数额定电压额定功率额定力矩额定转速最大力矩最大转速额定电流最大电流扭矩常数
Units/VAC/VDCWN.mrpmN.mrpmAAN.m/A
80S02430M34220VAC7502.3930007.260004.513.50.58 
80S03230M3410003.18300010.460007210.50 
80S02430M5448VDC7502.3930007.2400018.555.50.14 
80S03230M5410003.18300010.4400024.573.50.14 


型号转子惯量反电势常数热绝缘等级防护等级编码器类型运行环境重量抱闸额定电压不带抱闸长度带抱闸长度
UnitsKg*cm²V/KrpmClass///KgVDCmmmm
80S02430M30.5735FIP65
 (出轴端除外)
增量式或绝对
值编码器
-20℃ to 40℃ 
humidity<90%
2.524108.3152.1
80S03230M30.75303.224124.3168.1
80S02430M50.578.5FIP65
 (出轴端除外)
增量式或绝对
值编码器
-20℃ to 40℃ 
humidity<90%
2.524108.3152.1
80S03230M50.758.53.224124.3168.1轮廓图


图片关键词


   >>下载样本参数表<<
   >>下载样本参数表<<
   >>下载样本参数表<<